FINANCIËLE VERANTWOORDING

Print deze pagina
Financiële verantwoording

Inleiding

Stichting WPC vindt het belangrijk om transparant te zijn over haar financiën. Op deze pagina informeren wij u over de wijze waarop WPC is gefinancierd, welke kosten door de stichting worden gemaakt, de tarieven van de bestuurders en externe adviseurs van de stichting, de met verzekeraars getroffen kostenregelingen en de wijze waarop de financiën van de stichting worden gecontroleerd. Onafhankelijk

De collectieve acties van stichting WPC zijn gefinancierd uit donaties van consumenten met een beleggingsverzekering die zich bij de stichting hebben aangesloten. Het bestuur van de stichting heeft er bewust voor gekozen om géén gelden aan te nemen van anderen dan aangesloten consumenten. Op deze manier blijft Stichting WPC volledig onafhankelijk en hoeft zij maar één belang te behartigen: het belang van de consument. Een deel van de kosten van de collectieve actie is verhaald op de verzekeraars met wie een compensatieregeling voor de klanten is getroffen. Dit is bij collectieve acties gebruikelijk en gebaseerd op vaste rechtspraak. Deze kosten zijn pas in rekening gebracht ná ondertekening van de betreffende compensatieregeling. Stichting WPC heeft nooit gelden van verzekeraars of andere tegenpartijen aangenomen vóórdat een regeling voor de klanten was getroffen. Meer informatie over de met verzekeraars getroffen kostenregeling wordt hieronder gegeven.

Geen winstoogmerk

Stichting WPC heeft geen winstoogmerk. Dat betekent dat eventuele overschotten zullen worden gebruikt om de donateurs (een deel van) hun donatie terug te betalen. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met nog te reserveren gelden voor toekomstige werkzaamheden, zoals het uitvoeren van de getroffen schikkingen en het houden van toezicht op de naleving daarvan. Mocht ná de definitieve beëindiging van de werkzaamheden en na de terugbetaling van donateurs van hun donatie aan de stichting nog geld over zijn, wordt dit verplicht gedoneerd aan een goed doel dat aansluit bij de doelstellingen van de stichting. Op deze manier kan de stichting nooit winst maken. Deze werkwijze is ook vastgelegd in de statuten van de stichting.

Soorten kosten

De kosten van de collectieve acties van Stichting WPC bestaan uit 2 soorten: a. Specifieke kosten per verzekeraar; en b. Algemene organisatiekosten.

Specifieke kosten

De specifieke kosten hebben betrekking op het voeren van collectieve actie tegen een specifieke verzekeraar. Daaronder vallen onder meer dossier- en productonderzoek, het voeren van onderhandelingen en eventueel procedures tegen de verzekeraar, het opstellen en nader uitwerken van de schikkingsovereenkomst en het houden van toezicht op de naleving van de schikking. De voornaamste kosten zijn de vergoedingen die worden betaald aan de betrokken externe adviseurs en het bestuur.

Algemene Organisatiekosten

Algemene organisatiekosten zijn alle kosten die niet kunnen worden aangemerkt als specifieke kosten. Het gaat hierbij om algemene bestuurskosten, kosten van de website, communicatiekosten, administratiekosten, accountantskosten, algemeen juridisch-, financieel-, fiscaal- en communicatie advies, en instandhoudingskosten i.v.m. de Stichting.

Kostenregelingen verzekeraars

Stichting WPC heeft op dit moment met zes verzekeraars een overeenkomst gesloten (zie Overzicht compensatieregelingen), die voorziet in betaling van compensatie aan de klanten met een beleggingsverzekering bij die verzekeraars. De huidige totale waarde van de door deze verzekeraars te betalen compensatie wordt geschat op circa € 2,5 – 3,0 miljard.

Grote verzekeraars

Met de grote verzekeraars is afgesproken dat zij in aanvulling op de compensatie aan de klanten aan de stichting de specifieke kosten vergoeden. Deze kosten moeten door de stichting worden verantwoord door overlegging van gespecificeerde facturen van de betrokken bestuurders en adviseurs. De regeling heeft betrekking op de specifieke kosten tot aan de ondertekening van de overeenkomst, maar geldt ook voor de periode van uitwerking en toezicht. Voor de hele periode (verleden en toekomst) geldt een maximum van € 600.000, exclusief BTW, per verzekeraar. Bovendien is afgesproken dat de kosten redelijk moeten zijn.

Daarnaast is met de grote verzekeraars afgesproken dat zij een vaste bijdrage leveren in de algemene organisatiekosten. Deze kosten zijn nodig om de stichting in stand te houden voor het voeren van de collectieve acties, het treffen en uitwerken van de regelingen en het houden van toezicht daarop. Per verzekeraar wordt effectief een bedrag vergoed van € 350.000. Hieruit moeten alle algemene organisatiekosten worden voldaan, zowel in het verleden als de toekomst. Dat betekent dat een groot deel van deze algemene kostenvergoeding moet worden gereserveerd voor het ook in de toekomst in stand kunnen houden van de stichting en haar organisatie.

Rabobank Nederland

In de regeling over OpMaat Hypotheek is aan Stichting WPC een eenmalige vaste vergoeding toegekend van € 500.000. Het grootste deel van dit bedrag (bijna € 400.000) is gebruikt om aan ieder van de bij WPC aangesloten OpMaat klanten die hebben deelgenomen aan de peiling over de regeling een bedrag van € 50 te betalen. Het restant is gebruikt voor voldoening van een deel van de kosten die zijn gemaakt in de collectieve actie tegen Rabobank. Het restant van deze kosten is voldaan uit de financiële reserve van de stichting.

Aanvullende opmerkingen

De kostenvergoedingen komen niet ten laste van de compensaties die aan de klanten moeten worden betaald maar moeten door de verzekeraars aanvullend worden betaald. De vergoedingen worden verstrekt aan de stichting en niet aan bestuurders of adviseurs van de stichting. Deze krijgen uitsluitend betaald op basis van gespecificeerde facturen, waarin de daadwerkelijk door hen gewerkte uren worden beschreven. De hierbij door hen gehanteerde uurtarieven worden hieronder genoemd.

Vergoeding bestuurders en externe adviseurs

De vergoeding van de bestuurders en externe adviseurs van Stichting WPC wordt uitsluitend berekend op basis van de door hen gewerkte tijd en hun gebruikelijke uurtarief. De huidige uurtarieven zijn als volgt:

Advocaten: € 200 - € 365 per uur

Actuarieel adviseur: € 200 per uur

Communicatie adviseurs: € 145 - € 195 per uur

Bestuurders: € 125 - € 225 per uur

Deze tarieven zijn exclusief 21% BTW en eventuele onkostenvergoeding.

Er is géén sprake van aanvullende beloningen. Eventuele overschotten blijven binnen de stichting. Die worden besteed ten behoeve van de statutaire doelstelling en niet uitgekeerd aan de bestuurders of externe adviseurs van de stichting.

Controle, inzage & rapportage

Stichting WPC vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de financiële middelen van de stichting en hiervan een goede administratie bij te houden zodat te allen tijde kan worden gecontroleerd wat de herkomst en besteding van de gelden is.

Accountant

Stichting WPC laat haar jaarrekening opstellen door een onafhankelijk accountantskantoor. Bovendien laat Stichting WPC haar jaarrekeningen controleren door een onafhankelijk registeraccountant.

Rapportage aan Tweede Kamer en Minister

Stichting WPC heeft ook de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer en de Minister van Financiën per brief geïnformeerd over de herkomst en besteding van de financiële middelen van de stichting.

Aanwending financiële reserves

De financiële reserves van WPC zijn in de eerste plaats bestemd voor het houden van toezicht op de door WPC gesloten schikkingen en voor verdere activiteiten in het belang van polishouders van beleggingsverzekeringen, conform haar Statutaire doel. De financiële reserves van WPC moeten daarom zoveel mogelijk in stand blijven. Om die reden worden de gelden van WPC niet belegd (vanwege de risico’s) maar zijn deze gestald op spaarrekeningen bij diverse banken.

Overige informatie

Stichting WPC dient financiële reserves in stand te houden als ‘oorlogskas’ voor onderhandelingen met een aantal kleine verzekeringsmaatschappijen die nog niet bereid zijn gebleken zich te conformeren aan de compensatieregelingen die thans worden geboden door de meerderheid van de branche. Daarnaast dient Stichting WPC financiële reserves aan te houden voor eventuele procedures en toezicht. De stichting heeft hierbij de sterkste positie als de verzekeraars niet weten hoeveel er in de oorlogskas zit. Daarom kan de stichting helaas geen informatie verstrekken waaruit direct of indirect de omvang van de financiële reserves zou kunnen worden afgeleid.