INFORMATIE RABOBANK OP MAAT

Print deze pagina
Inleiding

Stichting Woekerpolis Claim (WPC) heeft op 18 december 2009 een compensatieregeling afgesproken met Rabobank met betrekking tot alle OpMaat Hypotheken met daarin een beleggingsverzekering. De overeenkomst is tot stand gekomen na een klachtenprocedure bij Ombudsman Financiële Dienstverlening Wabeke. Begin december 2009 kwam de Ombudsman tot een Aanbeveling in het nadeel van Rabobank en legde daarmee het fundament voor een schikking later die maand.

Hoofdpunten van de regeling

In het akkoord is afgesproken dat klanten die daarvoor in aanmerking komen, compensatie krijgen van in het verleden geleden renteverliezen. Ook krijgen zij de mogelijkheid hun hypotheekconstructie kosteloos te verbeteren en hebben zij recht op teruggave van oversluitkosten. Daarnaast kent deze schikking een aanvullende regeling voor mensen die door onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding niet meer aan hun hypotheekverplichtingen kunnen voldoen en hierdoor in een schrijnende situatie terecht komen. Een speciale commissie zal oordelen over de maatregelen die nodig zijn om deze mensen uit de problemen te helpen.

De regeling is er op gericht om te zorgen dat het eindkapitaal van de polishouder merkbaar beter wordt. Centraal daarin staat een overstap naar een nieuw en veel goedkoper product. Diverse berekeningen wijzen uit dat de klant hiermee vaak veel gunstiger af is. Een dergelijke overstap kost normaal gesproken geld, maar is voor OpMaat klanten die gebruik maken van de regeling geheel kosteloos. Hoe gunstig het is voor de individuele klant, moet duidelijk worden in een gratis adviesgesprek, waarvoor Rabobank het initiatief neemt. Klanten die geen hypotheek meer hebben bij de Rabobank, maar tussentijds zijn overgegaan naar een andere financier, krijgen geen adviesgesprek of een overstap naar een nieuw product aangeboden. Wel worden de overstapkosten vergoed die zij gemaakt hebben. De enige uitzondering daarop is als sprake is van een verhuizing.

Naast de gratis overstap is geregeld dat Rabobank de rente vergoedt die de klant in het verleden is misgelopen op zijn spaarrekening omdat de bank hierop kosten in rekening heeft gebracht. Deze rentevergoeding varieert van €100,- tot enkele duizenden euro’s en wordt contant aan de klant uitgekeerd. Alle individuele polishouders krijgen een brief van de Rabobank, waarin het bedrag wordt genoemd van de rentecompensatie waarop zij recht hebben.

Finale kwijting

Als de polishouder akkoord gaat met de aangeboden regeling, vraagt de Rabobank de klant om afstand te doen van verdere procedures over de onderwerpen die in de regeling zijn opgenomen. Dat betekent niet dat iemand daarmee voor zogenoemde kwijting tekent op alle punten. De polishouder behoudt het recht om beleggingsverliezen bij Rabobank te claimen als blijkt dat de door de bank geadviseerde beleggingen niet passend waren. Het beleggingsverlies kan dan aanvullend, bovenop de compensatie die wordt geboden in de regeling, worden verhaald. WPC kan dit niet collectief regelen, omdat de situatie van klant tot klant verschilt.

Daarnaast beperkt de kwijting eventuele claims over de hoogte van de kosten en risicopremies van de aan de OpMaat Hypotheek verbonden beleggingsverzekering niet. Deze moeten worden terugbetaald door Interpolis, de betrokken verzekeraar in deze. Stichting WPC is al enige tijd in onderhandeling met Achmea/Interpolis over een aanvullende vergoeding. Mochten die mislukken, dan stapt de stichting indien nodig naar de rechter.

WPC houdt bij het treffen van een collectieve compensatieregeling, zoals die met de Rabobank, altijd zoveel mogelijk rekening met de rechten van de individuele klant. De stichting heeft er vanuit dat perspectief op toegezien dat de kwijting geen betrekking heeft op het beleggingsverlies en de compensatie voor te hoge kosten.

Meer informatie

De integrale tekst van de compensatieregeling met Rabobank kunt u hier vinden.

Voor antwoorden op de meest gestelde vragen over de regeling kunt u hier klikken.