Regeling met Cordares

Print deze pagina
Na een voorspoedig onderhandelingsproces heeft Stichting WPC (‘WPC’) eind februari j.l. de definitieve compensatieregeling met Cordares Levensverkeringen N.V. (‘Cordares’) ondertekend. De compensatieregeling is vastgelegd in een zgn. vaststellingsovereenkomst. WPC is ervan overtuigd dat de met de Cordares overeengekomen regeling over het algemeen een redelijke compensatie biedt aan klanten van Cordares voor geleden schade als gevolg van excessieve kosten en/of risicopremies in het product en voor geleden schade als gevolg van specifieke productrisico’s. De overeenkomst gaat veel verder dan de Aanbeveling van de Ombudsman Financiële Dienstverlening van 4 maart 2008 en bouwt voort op de vaststellingsovereenkomsten die WPC al eerder trof met ondermeer Delta Lloyd Groep, Achmea en Aegon. Op een aantal punten heeft Cordares bovendien een stap extra gezet ten opzichte van haar branchegenoten.

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie over de regeling met Cordares.


Wie zijn betrokken bij de compensatieregeling

Naast WPC en Cordares zijn ook de Vereniging Consument & Geldzaken (VCG), Stichting Verliespolis, Vereniging Eigen Huis (VEH) en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) partij bij de regeling. De compensatieregeling geldt voor alle polishouders van Cordares.

Welke polissen vallen onder de compensatieregeling

In de compensatieregeling zijn afspraken gemaakt voor alle beleggingsverzekeringen die vóór 1 januari 2008 zijn afgesloten door de verzekeraar of waarvan de offerte dateert van vóór 1 januari 2008. Onder de regeling vallen ongeveer 12.000 polissen van Cordares.

Hoe wordt de compensatie berekend

De regeling voorziet met terugwerkende kracht in een verlaging van de kosten van de beleggingsverzekeringen van Cordares. Te veel betaalde kosten plus het daarover misgelopen rendement worden door Cordares op einddatum van de verzekeringspolis uitgekeerd. Cordares heeft zich in de compensatieregeling verplicht er voor te zorgen dat de kosten over de gehele looptijd bezien nooit hoger zijn dan een bepaald percentage van het opgebouwde vermogen per jaar. Dit percentage is afhankelijk van de hoogte van de betaalde bruto premie en eventueel afgegeven rendementsgaranties, zoals hieronder toegelicht onder ‘Kostenmaximering’. Op de einddatum van de polis wordt het feitelijke eindkapitaal vergeleken met het eindkapitaal dat de polishouder zou hebben opgebouwd als de kosten niet hoger waren geweest dan het afgesproken maximum. Als sprake is van een netto rendementsgarantie in de polis, wordt ook het garantiekapitaal opnieuw berekend omdat bij lagere kosten het garantiekapitaal kan toenemen. Vervolgens wordt bepaald wat het hoogste bedrag is: het feitelijke eindkapitaal, het eindkapitaal op basis van gemaximeerde kosten of (indien van toepassing) het herberekende garantiekapitaal. De polishouder krijgt vervolgens het hoogste bedrag uitgekeerd. Op deze manier ontvangt de polishouder niet alleen te veel betaalde kosten terug, maar ook aanvullende compensatie voor het over deze kosten gemiste beleggingsrendement en de bijdrage hiervan aan een hoger garantiekapitaal.

Wanneer wordt de compensatie bekend gemaakt

Het effect van de kostenmaximering zal ten aanzien van de op 1 januari 2008 nog lopende polissen uiterlijk in het tweede kwartaal van 2011 per brief of elektronisch aan de polishouder bekend worden gemaakt. Voor beleggingspolissen die vóór 1 januari 2008 zijn beëindigd (als gevolg van afkoop of overdracht naar een andere verzekeraar) of geëindigd (expiratie) en die langer dan 5 jaar hebben gelopen, geldt dat de polishouder zelf bij Cordares aanspraak dient te maken op de vergoeding conform de compensatieregeling. Houders van beleggingspolissen die vóór 1 januari 2008 zijn beëindigd of geëindigd en niet langer dan 5 jaar hebben gelopen, komen niet in aanmerking voor compensatie.

Kostenmaximering en normering risicopremies

Op basis van de compensatieregeling worden de voor beleggingsverzekeringen jaarlijks in rekening gebrachte kosten uitgedrukt als percentage van de fondswaarde gemaximeerd tot:
  1. 2,85% bij een bruto premie-inleg < € 1.200 per jaar, of koopsom < € 12.000
  2. 2,45% bij een bruto premie-inleg ≥ € 1.200 per jaar, of koopsom ≥ € 12.000
  3. 2,35% bij een bruto premie-inleg ≥ € 2.000 per jaar en looptijd ≥ 30jr
  4. 2,35% bij een koopsom ≥ € 20.000 en looptijd ≥ 30jr
Indien de polis een rendementsgarantie biedt op het netto fondsrendement van 3% per jaar of meer, worden de percentages genoemd onder 1 en 2 verhoogd met 0,2% en worden de percentages genoemd onder 3 en 4 verhoogd met 0,3%.

Ook ingeval van afkoop, premieverlaging of premievrijmaking zal Cordares de onder 1 tm 4 genoemde kostenmaximeringen zonder beperkingen toepassen op basis van de daadwerkelijke premiestroom en over de feitelijke looptijd. Hierdoor kunnen de jaarlijkse poliskosten nooit uit komen boven de hierboven genoemde maximeringen.

Voor de bepaling van de bruto-premie inleg zal Cordares uit gaan van de bruto-premie inleg op het moment van afsluiten van de polis of (indien dit gunstiger uitpakt voor de polishouder) op basis van de over de gehele looptijd gemiddelde bruto inleg.

De overlijdensrisicodekking binnen de Cordares polissen wordt over het algemeen berekend op basis van relatief recente sterftetafels. Er vindt hierbij geen brutering van de overlijdensrisicopremies plaats. Dit geldt niet voor beleggingspolissen afgesloten bij Royal Leven en thans ondergebracht bij Cordares. Bij deze polissen wordt gewerkt met gebruteerde overlijdensrisicopremies gebaseerd op verouderde sterftetafels. Cordares zal op deze overlijdensrisicopremies een korting van 20% toepassen.

Compensatie voor individuele schrijnende gevallen

De compensatieregeling met Cordares voorziet in een additionele compensatie voor zgn. schrijnende gevallen. Anders dan bij andere verzekeraars heeft Cordares hier in geen enkel geval een maximum bedrag aan verbonden. Van een schrijnend geval is sprake in de volgende gevallen.

  1. Merkbare gevolgen van hefboom- en/of inteereffecten
  2. Merkbare gevolgen bij grote polissen (fondswaarde > € 100.000)
  3. Ongerechtvaardigde/onaanvaardbare gevolgen berekeningssystematiek
De regeling voor merkbare gevolgen van hefboomeffecten voorziet in een extra compensatie voor die gevallen waarbij de overlijdensrisicopremies in beleggingspolissen in hoogte zijn toegenomen als gevolg van een daling van de waarde van de beleggingen in de polis. Premievrije beleggingspolissen (niet zijnde koopsomcontracten) komen niet in aanmerking voor een compensatie voor inteereffecten omdat inteereffecten in deze gevallen slechts in een beperkt aantal gevallen zijn opgetreden en het onderliggende contract is gemuteerd ten opzichte van het oorspronkelijke contract.

De regeling voor merkbare gevolgen van inteereffecten voorziet in een extra compensatie in gevallen waarbij kosten en overlijdensrisicopremies niet direct zijn ingehouden op de bruto premie maar zijn voldaan uit de verkoopopbrengst van beleggingseenheden. In deze gevallen is ingeteerd op het vermogen binnen de polis indien tussen het moment van aankoop van de beleggingseenheden en het moment van verkoop van beleggingseenheden ter dekking van kosten en/of risicopremies, de beleggingseenheden in waarde zijn gedaald.

Voor aanspraken op extra compensatie bij merkbare gevolgen van hefboom- en/of inteereffecten geldt een drempel van € 50. Aanspraken op extra compensatie bij merkbare gevolgen van hefboom- en/of inteereffecten kunnen slechts betrekking hebben op de periode vanaf het aangaan van de beleggingsverzekering tot de datum gelegen 3 maanden voor de bekendmaking aan polishouders van het bedrag van de compensatie in het tweede kwartaal van 2011.

De regeling voor merkbare gevolgen bij grote polissen voorziet in een extra compensatie voor houders van beleggingspolissen met een fondswaarde van meer dan € 100.000. Voor deze polissen zal Cordares een kostenmaximering hanteren van 1,25% per jaar van de fondswaarde voor zover de fondswaarde meer bedraagt dan € 100.000. De regeling voor merkbare gevolgen van ongerechtvaardigde/onaanvaardbare gevolgen van de berekeningssystematiek voorziet in een compensatie voor alle overige schrijnende gevallen. Echter, omdat de hierboven onder ‘Kostenmaximering’ toegelichte kostennormering voor polishouders van Cordares zonder enige beperking van toepassing is (dus ook ingeval van afkoop, premieverlaging of premievrijmaking), zal naar verwachting in de praktijk geen beroep op dit onderdeel van de regeling voor schrijnende gevallen worden gedaan.

Flankerend beleid

Als flankerend beleid zal Cordares polishouders eenmalig in de gelegenheid stellen om geheel kosteloos te switchen van beleggingsfonds, indien één of meer andere beleggingsfondsen voor de betreffende beleggingsverzekering worden aangeboden. Het staat de polishouder daarbij ook vrij om te switchen naar een garantiefonds. Om te voorkomen dat de kostenlading van beleggingsverzekeringen in de toekomst zal stijgen, zal Cordares de kostenstructuur van beleggingsverzekeringen niet ten nadele van de polishouder wijzigen, met uitzondering van de TER van beleggingsfondsen. Ingeval van een significante niet marktconforme verhoging van de TER van een beleggingsfonds waarin een polishouder belegd, verplicht Cordares zich om de polishouder eenmalig kosteloos over te laten stappen naar een beleggingsfonds met ten hoogste hetzelfde kostenniveau als dat van het eerstgenoemde beleggingsfonds vóór de verhoging van de TER. De TER van beleggingsfondsen van Cordares bedraagt thans tussen de 0,08% en 0,15%. De beleggingsfondsen van Cordares behoren wat dat betreft tot de goedkoopste beleggingsfondsen binnen de markt voor beleggingspolissen in Nederland.

Koersverliezen

De compensatie regeling voorziet niet in compensatie voor koersverliezen. Dat neemt niet weg dat een polishouders koersverliezen mogelijk (deels) kan verhalen op de tussenpersoon die heeft geadviseerd bij de aanschaf van de beleggingspolis. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de tussenpersoon de polishouder verkeerd of onvolledig heeft geadviseerd over de wijze waarop de inleg moet worden belegd. Of als de tussenpersoon de polishouder onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd over de beleggingsrisico’s.

Stemming inzake compensatieregeling Cordares

Omdat slechts een beperkt aantal Cordares polishouders zijn aangesloten bij WPC (en Stichting Verliespolis), is in overleg met Cordares besloten geen stemming te houden inzake goedkeuring van de compensatieregeling onder Cordares polishouders aangesloten bij WPC en Stichting Verliespolis. De uitslag van een dergelijke stemming zou onvoldoende representatief zijn voor alle polishouders van Cordares. Cordares polishouders die op 17 februari 2011 waren aangesloten bij WPC kunnen aanspraak maken op een extra uitkering van € 50. Deze uitkering van € 50 is door WPC eind maart 2011 gedaan, te weten aan alle Cordares polishouders die bij WPC waren aangesloten vóór 17 februari 2011.

Toezicht

WPC zal in de toekomst toezicht blijven houden op de naleving van de compensatieregeling door Cordares.TER (Total Expense Ratio) omvat bij beleggingsfondsen van Cordares de beheervergoeding en operationele kosten