Regeling met Aegon / Spaarbeleg Kas

Print deze pagina
Stichting Woekerpolis Claim (WPC) heeft op 9 juli 2009 een regeling op hoofdlijnen gesloten met (de verzekeringsmaatschappijen binnen) AEGON Nederland die betrekking heeft op de beleggingsverzekeringen die vóór 1 januari 2008 zijn afgesloten door deze verzekeraars. Het gaat hier om de labels AEGON Leven en Spaarkas (voorheen Spaarbeleg Kas). Naast AEGON Nederland en WPC zijn ook de Vereniging Consument & Geldzaken (VCG), Stichting Verliespolis, Vereniging Eigen Huis (VEH) en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) partij bij de regeling. Hierdoor heeft de regeling een breed maatschappelijk draagvlak.

AEGON Nederland heeft vanaf 2000 al diverse maatregelen genomen om de hoogte van de kosten en risicopremies van haar beleggingsverzekeringen te beperken. De regeling tussen AEGON Nederland en WPC voorziet in nog verdere beperking van die kosten en risicopremies. Te veel betaalde kosten en risicopremies plus het daarover misgelopen rendement worden door de verzekeraars aan de klant terugbetaald. AEGON Nederland stelt hiervoor in totaal een bedrag van € 630 miljoen ter beschikking, inclusief een fonds van € 80 miljoen voor ‘schrijnende gevallen’. Uit het fonds voor schrijnende gevallen worden in de eerste plaats de merkbare extra verliezen gecompenseerd die het gevolg zijn van de zgn. ‘hefboom’ en ‘inteer’ effecten die zich kunnen voordoen bij zgn. universal life polissen. Bij AEGON Nederland doen deze effecten zich overigens maar beperkt voor. Daarnaast worden polishouders die de premie op hun beleggingsverzekering hebben verlaagd, ook als schrijnend geval aangemerkt omdat de door de Ombudsman Financiële Dienstverlening aanbevolen compensatie voor deze groep minder gunstig uitpakt. De nadelige gevolgen van de Ombudsman methode worden uit het fonds voor schrijnende gevallen ongedaan gemaakt. De hiervoor genoemde compensaties worden automatisch uitgekeerd. Indien zelfs ná compensatie van teveel betaalde kosten, het eventuele hefboom/inteer verlies en compensatie bij premieverlaging nog steeds sprake mocht zijn van een aanzienlijk verlies als gevolg van de specifieke productkenmerken van de polis (niet het normale beleggingsrisico), kan de polishouder een verzoek doen voor extra compensatie uit het schrijnende gevallen fonds.

De regeling met AEGON Nederland is vergelijkbaar met de regelingen die WPC al eerder trof met (de verzekeraars binnen) Delta Lloyd Groep, ING Groep (Nationale-Nederlanden, RVS en Postbank Verzekeringen), ASR Nederland (voorheen: Fortis Verzekeringen Nederland) en SNS Reaal. Die eerdere regelingen zijn in peilingen vrijwel unaniem door de bij WPC aangesloten polishouders van die verzekeraars aanvaard en hebben dus een groot draagvlak.

Ook de regeling met Aegon Nederland is inmiddels door de overgrote meerderheid (>98%) van de bij WPC aangesloten polishouders aanvaard en heeft dus –net als de andere regelingen- een groot draagvlak. De volledige uitslag van de stemming over de regeling met Aegon Nederland kunt u bekijken via deze link.

Indien u uw stem over de regeling met de Aegon Nederland destijds heeft uitgebracht, dan heeft u hiervoor in het 3e kwartaal van 2009 een uitkering van € 50 ontvangen (het maakt hierbij niet uit of u voor of tegen de regeling heeft gestemd). U heeft hiermee dus niet alleen uw volledige donatie terug, maar ook een extra bonus als dank voor uw steun aan WPC.

Een overzicht van alle regelingen die op dit moment zijn getroffen, vindt u op de menupagina met het overzicht van de regelingen. Hier vindt u ook de uitslagen van alle eerder gehouden peilingen omtrent deze regelingen.

Meer informatie over de regeling met AEGON Nederland vindt u bij de veel gestelde vragen over de Regeling.