TIPS VOOR POLISVERBETERINGEN

Print deze pagina
TIPS VOOR VERBETERING VAN HET RENDEMENT VAN UW BELEGGINGSVERZEKERING (‘POLISVERBETERING’)

Algemene informatie over polisverbetering

Veel beleggingsverzekeringen bieden u als klant de mogelijkheid om hierin wijzigingen aan te brengen. Vaak zijn deze wijzigingen kosteloos. De kans is groot dat binnen uw huidige polis verbeteringen mogelijk zijn, waarbij u het rendement en het risico van uw polis meer in lijn brengt met uw persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen. Op deze pagina geven wij u een overzicht van een aantal belangrijke mogelijkheden van wijziging, wat de voordelen en nadelen hiervan zijn en wie u hierbij kan helpen.

Laat u bijstaan door een adviseur

Als u een beleggingsverzekering hebt is het belangrijk om vast te stellen of u voldoende vermogen opbouwt om straks bijvoorbeeld uw hypotheek te kunnen aflossen. Hoe eerder u inzicht heeft in uw financiële situatie en de verbetermogelijkheden, des te beter u eventuele tekorten in uw financiële situatie kunt aanvullen. Het is belangrijk dat u hiervoor uw adviseur vraagt om advies. Een adviseur kan u helpen om:
 • Inzicht te krijgen in uw huidige financiële situatie
 • Verbetermogelijkheden in kaart te brengen
 • Fiscale gevolgen in kaart brengen
 • Overige vragen te beantwoorden
De AFM (evenals Stichting WPC) vindt dat de adviseur u geen kosten mag rekenen indien u voor het advies terug gaat naar de adviseur die u destijds de beleggingsverzekering heeft geadviseerd of indien u naar de adviseur gaat die uw polis heeft overgenomen van uw oude adviseur (bijvoorbeeld bij faillissement). In beide situaties heeft de adviseur provisie ontvangen voor uw beleggingsverzekering. Deze beloning is ook voor de nazorg op het product

U kunt met uw beleggingsverzekering terug de adviseur die u destijds het product heeft geadviseerd. Deze adviseur moet u dan een hersteladvies geven. Als de oude financieel adviseur niet meer bestaat, vraag dan aan uw verzekeraar bij wie u terecht kunt.

Stichting WPC raadt consumenten aan niet in zee te gaan met een adviseur voordat precies duidelijk is wat de kosten zijn van een advies en welke dienst de adviseur hier voor levert. De Consumentenbond heeft hier naar aanleiding van klachten van leden ook al voor gewaarschuwd. Dit kan via een uurtarief, een vast tarief, een abonnement of provisie. Een inschatting van de kosten voor het advies legt de adviseur vast in een document dat u ontvangt na het eerste gesprek. Dit is een dienstverleningsdocument. De adviseur is verplicht om u dit te geven.

Welke mogelijkheden heeft u?

U kunt verschillende veranderingen in een beleggingsverzekering laten doorvoeren:
 1. Aanpassen overlijdensrisicoverzekering
 2. Premie verhogen
 3. Uw beleggingsverzekering (tijdelijk) premievrij maken
 4. Uw beleggingsverzekering afkopen
 5. Switchen van beleggingsfondsen
 6. Oversluiten naar een ander product
 7. Niets doen
Ad. 1 Aanpassen overlijdensrisicoverzekering

De premie voor de overlijdensrisicoverzekering vormt een belangrijk deel van de totale kosten die op uw bruto premie of uw kapitaal worden ingehouden. Op dit punt kunnen dan ook vaak aanzienlijke kosten worden bespaard. In veel gevallen is namelijk een hoger bedrag verzekerd dan strikt noodzakelijk is. Vaak blijkt de benodigde dekking ook goedkoper te kunnen worden verzekerd, bijvoorbeeld via een aparte overlijdensrisicoverzekering. Als onderdeel van het flankerend beleid bieden de meeste verzekeraars polishouders inmiddels de mogelijkheid om eenmalig kosteloos over te stappen naar een separate overlijdensrisico verzekering dan wel de mogelijkheid de bestaande risicodekking aan te passen. De wijziging van uw overlijdensrisicoverzekering kan grote juridische en fiscale gevolgen hebben. Indien u uw overlijdensrisicoverzekering wilt aanpassen dient u contact op te nemen met adviseur.

Ad. 2. Premie verhogen

Als blijkt dat de opbrengsten van uw beleggingsverzekering tegenvallen, kan premie verhogen bijdragen aan het bereiken van een hogere opbrengst. Vaak blijven de doorlopende kosten namelijk gelijk. In sommige gevallen worden er echter toch nieuwe kosten in rekening gebracht door de verzekeraar als u de premie verhoogt waardoor het voordeel verkleint. Indien u uw premie wilt verhogen dient u contact op te nemen met adviseur.

Ad. 3. Premie vrijmaken

Bij premievrij maken stopt u de premiebetaling (inleg) terwijl de verzekering blijft doorlopen. Uw verzekeraar brengt na het premievrij maken echter nog steeds kosten in rekening. Vallen de beleggingsresultaten tegen, dan bestaat de kans dat de waarde van de polis steeds verder afneemt (“het inteereffect”). Het stoppen van de premiebetaling kan bovendien fiscaal nadelig zijn maar ook gevolgen hebben voor een eventuele rendementsgarantie. Vanzelfsprekend wordt minder vermogen opgebouwd in de beleggingsverzekering indien de premiebetaling wordt stopgezet. Laat u daarom goed adviseren door een adviseur alvorens u de premiebetaling van uw beleggingspolis stopt.

Ad. 4. Afkoop

Het afkopen van uw beleggingsverzekering betekent dat u uw beleggingsverzekering beëindigt. Hierdoor heeft u bijvoorbeeld bij overlijden geen dekking meer. Uw verzekeraar keert u de opgebouwde poliswaarde uit minus eventuele kosten. De meeste verzekeraars hebben toegezegd om bij afkoop van een beleggingsverzekering geen kosten meer in rekening te brengen. Afkoop van uw beleggingspolis kan grote juridische en fiscale gevolgen hebben. Een adviseur kan beoordelen of het in uw geval gunstig is om uw beleggingsverzekering af te kopen.

Ad. 5. Switchen van beleggingsfondsen

Stichting WPC heeft in de door haar gesloten regelingen met verzekeraars additionele afspraken gemaakt over het aanbod van goedkopere beleggingsfondsen. Stichting WPC streeft er naar dat alle verzekeraars passieve beleggingsfondsen aanbieden met een Total Expense Ratio (TER) van 0,3% - 0,5% per jaar. Veel verzekeraars geven de mogelijkheid om de samenstelling van de opgebouwde waarde in beleggingspolis te wijzigen. Hierbij kan worden overgestapt naar beleggingsfondsen met een lagere TER. Hierdoor kunnen de rendementen in de beleggingspolis toenemen. Polishouders kunnen ook kiezen voor nieuwe beleggingen met een ander verwacht rendement en risico. Het is belangrijk dat uw beleggingen aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Uw beleggingen zullen ook na de overstap nog steeds passend moeten zijn bij het risico dat u bereid bent om te nemen. Laat u daarom goed adviseren door een adviseur.

Ad. 6. Oversluiten naar een ander product

Een beleggingspolishouder kan er ook voor kiezen over te stappen naar een nieuw product dat zo goed mogelijk past bij de doelen van de polishouder en het risico dat de polishouder wilt lopen. Vaak zal dit een product zijn met lagere kosten. Op uw verzoek zal de verzekeraar de waarde uit de huidige polis overmaken naar het nieuwe product. Mogelijk heeft u van de verzekeraar een voorstel ontvangen voor een ander product (of krijg u deze nog). In ieder geval is het belangrijk om te bepalen of het voordelig is voor u om naar dit nieuwe product over te stappen of naar een product van een andere aanbieder.

Het oversluiten naar een nieuw product kan grote juridische en fiscale gevolgen hebben. Ook kan een verandering in uw beleggingsverzekering een grote impact hebben op de opbouw van vermogen, het risico dat u loopt of de verzekeringsdekking. Laat u daarom goed adviseren door een adviseur.

Ad. 7. Niets doen

Tot slot is het in sommige situaties beter om helemaal niets te doen. Vraag daarom om altijd om advies voordat u een beslissingen neemt.

Disclaimer

Stichting Woekerpolis Claim heeft zich ingespannen om consumenten te wijzen op diverse mogelijkheden die zij hebben om hun beleggingspolis te wijzigen. U dient de bovenstaande informatie slechts te zien als een algemene leidraad, maar niet als een financieel of juridisch advies. Indien u financieel of juridisch advies wilt dat op uw persoonlijke situatie is toegesneden, dient u zich te wenden tot een onafhankelijke financiële of juridische adviseur. Stichting Woekerpolis Claim en de bij haar betrokken personen en organisaties zijn niet aansprakelijk voor enige schade die uit het gebruik van deze informatie mocht voortvloeien.