Regeling met Loyalis - veel gestelde vragen

Print deze pagina
Hieronder vindt u een aantal veel gestelde vragen over de regeling met Loyalis. Hiermee wordt beoogd nadere uitleg te geven over de inhoud van deze regeling. De tekst van de overeenkomst zelf kunt u hier raadplegen. In geval van strijdigheid prevaleert de tekst van de overeenkomst. Aan de veel gestelde vragen kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Veel gestelde vragen Loyalis Regeling
 1. Wie hebben de regeling gesloten?
 2. Welke polissen vallen onder de regeling?
 3. Geldt de regeling alleen voor polishouders die bij WPC zijn aangesloten?
 4. Wat levert de regeling mij op?
 5. Worden in de regeling ook koersverliezen vergoed?
 6. Hoe werkt de terugbetaling van een deel van de betaalde kosten?
 7. Hoe hoog is de compensatie van een deel van de betaalde kosten?
 8. Worden risicopremies in de regeling ook als kosten gezien?
 9. Volgens het jaaroverzicht gaat op dit moment een groot deel van mijn inleg op aan kosten. Hoe kan dit?
 10. Hoe werkt het fonds voor schrijnende gevallen?
 11. Is de regeling met Loyalis nu al definitief?
 12. Wat vindt het bestuur van WPC van de regeling?
 13. Hoe werkt de stemprocedure over de regeling?
 14. Hoe wordt gecontroleerd of Loyalis zich aan de regeling houdt?
1. Wie hebben de regeling gesloten?

WPC heeft de regeling gesloten met Loyalis Leven NV. Naast WPC en Loyalis zijn ook Vereniging Consument & Geldzaken (VCG), Stichting Verliespolis, Vereniging Eigen Huis (VEH) en Vereniging van Effectenbezitters (VEB) partij bij de regeling. De regeling met de Loyalis wordt dus gesteund door alle relevante belangenorganisaties en heeft hiermee een breed maatschappelijk draagvlak.


2. Welke polissen vallen onder de regeling?

De regeling geldt voor alle beleggingsverzekeringen die vóór 1 januari 2008 zijn verkocht door Loyalis. De regeling geldt echter niet voor polissen die binnen 5 jaar na de begindatum door de polishouder zijn beëindigd (afkoop).


3. Geldt de regeling alleen voor polishouders die bij WPC zijn aangesloten?

Nee. De regeling geldt voor alle polishouders van Loyalis. Het maakt daarbij niet uit of u bent aangesloten bij WPC of niet. Polishouders van Loyalis die al vóór 23 oktober 2009 bij WPC waren aangesloten hebben echter wel een extra uitkering van € 50 gekregen indien zij een donatie van € 29,95 hebben voldaan en een stem hebben uitgebracht over de regeling (ongeacht of men voor of tegen stemde). U kreeg dan dus een hoger bedrag terug dan uw donatie als dank voor uw steun aan WPC. Meer informatie hierover vindt u bij de vraag 13 “Hoe werkt de stemprocedure over de regeling?”.


4. Wat levert de regeling mij op?

De regeling kent drie vormen van compensatie toe:
 1. Te veel betaalde kosten worden aan u terugbetaald. Meer informatie hierover vindt u bij vraag 6 “Hoe werkt de terugbetaling van een deel van de betaalde kosten” en vraag 7 “Hoe hoog is de compensatie van een deel van de betaalde kosten?”.

 2. Schrijnende gevallen kunnen beroep doen op aanvullende compensatie waarbij Loyalis zich zal conformeren aan de richtlijnen die hiervoor door WPC en de andere belangenorganisaties zullen worden opgesteld in overleg met de grote verzekeraars met wie een regeling is getroffen. Omdat bij de Loyalis beleggingsverzekeringen alle kosten gelijkmatig over de hele looptijd worden ingehouden en geen sprake is van aanvullende overlijdensrisicodekkingen zullen schrijnende gevallen zich naar verwachting niet voordoen. Dat neemt niet weg dat Loyalis heeft toegezegd alsnog aanvullende compensatie te zullen betalen aan de polishouders die volgens de nog af te spreken richtlijnen als schrijnend geval zijn aan te merken. Meer informatie hierover vindt u bij de vraag 10 “Hoe werkt het fonds voor schrijnende gevallen?”.

 3. Polishouders van Loyalis die al vóór 23 oktober 2009 bij WPC waren aangesloten, hun donatie aan WPC hebben betaald, en hun stem hebben uitgebracht over de regeling (in november 2009) hebben in het vierde kwartaal van 2009 een extra uitkering van € 50 ontvangen als dank voor hun steun aan WPC. Meer informatie hierover vindt u bij vraag 13 “Hoe werkt de stemprocedure over de regeling?”.


5. Worden in de regeling ook koersverliezen vergoed?

Nee. Koerswinsten en – verliezen blijven voor rekening van de polishouder. Dat neemt niet weg dat u deze mogelijk wel (deels) kunt verhalen op uw tussenpersoon, als deze u verkeerd heeft geadviseerd over de wijze waarop u de inleg zou moeten beleggen en/of als deze u onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd over de beleggingsrisico’s.


6. Hoe werkt de terugbetaling van een deel van de betaalde kosten?

Loyalis heeft zich in de regeling verplicht om er voor te zorgen dat de kosten over de hele looptijd gezien nooit hoger zijn dan maximaal 2,5% van de opgebouwde waarde per jaar. Loyalis berekent op basis van de situatie per 1 januari 2008 en een vast bruto rendement van 6% per jaar hoeveel het verwachte eindkapitaal bedraagt op basis van de werkelijke kosten van de polis. Hierna wordt berekend hoeveel het eindkapitaal zou bedragen indien niet wordt uitgegaan van de werkelijke kosten maar van 2,5% per jaar. Wanneer deze tweede berekening tot een hoger eindkapitaal leidt, vormt het verschil de compensatie op einddatum. Vervolgens wordt berekend wat de ‘contante waarde’ van die compensatie is, waarbij 1 maart 2009 als peildatum wordt aangehouden, op basis van een rekenrente van 4,5%. Deze contante waarde wordt toegevoegd aan de waarde van de polis door toevoeging van participaties in beleggingsfondsen op basis van de aankoopkoers van die datum. Dit is gunstig voor de polishouder, omdat deze koersen op dat moment lager stonden dan op 1 januari 2008 of nu, zodat méér beleggingen aan de polis worden toegevoegd. Deze toevoeging van participaties leidt tot een hoge poliswaarde en tot een hoger verwacht eindkapitaal dan zonder die toevoeging. Door de participaties nu al toe te voegen, kan de polishouder hierop nog rendement maken. Belangrijk is nog te vermelden dat Loyalis zich ook heeft verplicht om de tarieven van de betreffende beleggingsverzekeringen niet ten nadele van de polishouder te wijzigen.


7. Hoe hoog is de compensatie van een deel van de betaalde kosten?

Hoe hoog de compensatie is, verschilt per polis. U wordt hierover vóór 1 februari 2010 schriftelijk geïnformeerd door Loyalis. Loyalis gebruikt de tussenliggende periode om alle hiervoor nodige berekeningen te maken. U ontvangt van Loyalis een compensatievoorstel op maat. Vervolgens wordt vanaf 2010 ieder jaar in het jaaroverzicht van uw polis aangegeven welk voorbeeld eindkapitaal u op basis van deze nieuwe situatie op de einddatum kunt verwachten.


8. Worden risicopremies in de regeling ook als kosten gezien?

Nee. Onder kosten worden begrepen alle kosten die verband houden met het opmaken en administreren van de polis, het beheer van de beleggingen en de adviesvergoeding voor de tussenpersoon. Risicopremies zijn een aparte vergoeding voor het verlenen van een uitkering indien zich een bepaalde situatie voordoet, bijvoorbeeld overlijden of arbeidsongeschiktheid. De risicopremies zijn afhankelijk van het verzekerde bedrag, het aantal verzekerden, de leeftijd van de verzekerden en bepaalde andere factoren, zoals rookgedrag. Dit brengt mee dat de hoogte van de risicopremies per polis (sterk) kan verschillen.

De overlijdensrisicodekking binnen de Loyalis polissen wordt berekend op basis van relatief recente sterftekansen en zonder opslagen. Bovendien is de dekking steeds een % van de opgebouwde waarde, en geen vast bedrag. Dit betekent dat de polishouder doorgaans slechts een zeer beperkte risicopremie betaalt, en in veel gevallen zelfs risicopremie vergoed krijgt (als de dekking lager is dan 100% van de poliswaarde). Hierdoor is de invloed van de risicopremies op de kapitaalsopbouw zeer beperkt. In sommige gevallen nemen de risicopremies in hoogte toe als de beleggingen in waarde dalen. Dit wordt ook wel het ‘hefboomeffect genoemd. Omdat bij de Loyalis polissen het verzekerde bedrag een % is van de opgebouwde waarde, zal dit hefboomeffect zich bij de Loyalis polissen in beginsel niet kunnen voordoen. Het hefboomeffect speelt vooral voor bij hoge vaste risicokapitalen maar die komen bij Loyalis niet voor.


9. Volgens het jaaroverzicht gaat op dit moment een groot deel van mijn inleg op aan kosten. Hoe kan dit?

Kosten worden bij veel beleggingsverzekeringen in één keer of gedurende de eerste 5-10 jaar van de looptijd ingehouden. Dat betekent dat u in de eerste jaren relatief veel kosten betaald, maar dat deze daarna meestal sterk afnemen. Beleggingsverzekeringen zijn producten bestemd voor de lange termijn en kennen meestal looptijden van 15-40 jaar. U moet dus niet kijken naar de kosten aan het begin van de looptijd, maar naar de kosten over de hele looptijd. De kans is groot dat de kosten in uw polis na enkele jaren sterk dalen.

U dient ook een onderscheid te maken tussen risicopremies en kosten. Risicopremies zijn afhankelijk van de door u zelf gekozen risicodekking. Als u de dekking verlaagt, worden ook de risicopremies lager. Ook is de risicopremie onder meer afhankelijk van het aantal verzekerden, hun leeftijd en rookgedrag. In sommige gevallen is de risicopremie ook gestegen door slechte beleggingsresultaten. Dit wordt ook wel ‘hefboom werking’ genoemd. De regeling voorziet ook in compensatie van verlies door deze ‘hefboom werking’. Meer informatie hierover staat bij vraag 10 “Hoe werkt het fonds voor schrijnende gevallen?”

Overigens worden bij de beleggingsverzekeringen van Loyalis alle kosten gelijkmatig over de looptijd van de polis ingehouden. Er is dus géén sprake van een extra hoge kosteninhouding aan het begin van de looptijd.


10. Hoe werkt het fonds voor schrijnende gevallen?

In de regeling heeft Loyalis zich verplicht om aanvullende compensatie te bieden aan polishouders die volgens nog tussen de belangenorganisaties en de verzekeraars af te spreken normen als ‘schrijnend geval’ kunnen worden aangemerkt. Anders dan de andere verzekeraars heeft Loyalis hier geen maximum bedrag aan verbonden. Onder schrijnende gevallen worden verstaan situaties waarin de polishouder ten gevolge van specifieke productkenmerken een aanmerkelijk slechter rendement behaalt met zijn beleggingspolis dan wanneer hij zijn premie rechtstreeks zou hebben belegd in een vergelijkbaar beleggingsfonds en daarnaast een losse overlijdensrisicoverzekering afsluit. In de praktijk gaat het hierbij vooral om het zogenoemde hefboomeffect, de negatieve invloed van de zogenoemde ‘eerste kosten’ op het rendement van de polis bij voortijdige afkoop of premieverlaging en het zogenoemde ‘inteereffect’, ook wel ‘leegloop’ of ‘nihilstelling’ genoemd. Hieronder leggen wij deze begrippen uit.

Het ‘hefboomeffect’ houdt in dat bij tegenvallende beleggingsrendementen de premie voor de overlijdensrisicopremie in hoogte stijgt, waardoor dus hogere risicopremies worden ingehouden op een tegenvallend of zelfs dalend vermogen. Het negatieve effect van koersdalingen op de kapitaalsopbouw kan hierdoor worden versterkt. Dit kan zich overigens ook andersom voordoen: bij beter dan verwachte beleggingsrendementen daalt de overlijdensrisicopremie, zodat juist méér kapitaal wordt opgebouwd dan verwacht. Het hefboomeffect kan zich vooral merkbaar voordoen bij polissen waarin sprake is van een relatief hoge, vaste overlijdensrisicodekking. Bij de Loyalis polissen doet dit zich echter niet voor. De overlijdensrisicodekking is bij de Loyalis polissen altijd een % van de poliswaarde en bedraagt nooit meer dan 110% van die waarde. Hefboomwerking kan zich dan in beginsel niet voordoen.

Onder de ‘eerste kosten’ worden verstaan de kosten die de verzekeraar in rekening brengt voor het ontwikkelen, de verkoop en het afsluiten van de polis. Bij beleggingsverzekeringen die via een tussenpersoon worden verkocht bestaan deze eerste kosten vaak voor een groot deel uit afsluitprovisie voor de tussenpersoon. Deze eerste kosten worden vaak in de eerste 5 tot 10 jaar van de looptijd in rekening gebracht, waardoor in het begin van de looptijd dus relatief veel kosten worden betaald en maar een relatief klein deel van de bruto premie inleg blijvend wordt belegd. De polishouder moet dan tot aan de einddatum minimaal dezelfde premie blijven betalen om een reële kans te hebben om deze kosten weer terug te verdienen. Tussentijdse afkoop (beëindiging) van de polis of verlaging van de premie kan zeer nadelig zijn, omdat de kosten dan veel zwaarder drukken op de inleg zodat het netto productrendement sterk afneemt. Dit probleem doet zich echter bij de Loyalis polissen niet voor omdat alle kosten gelijkmatig worden ingehouden verdeeld over de hele looptijd. Het deel van uw premie dat blijvend wordt belegd is dus steeds hetzelfde. Afgezien van eventuele administratiekosten zal een afkoop of premieverlaging dan ook niet leiden tot een relatief zwaardere kostendruk en een lager netto productrendement.

Onder het ‘inteereffect’ ofwel ‘leegloop’ of ‘nihilstelling’ wordt het volgende verstaan. Bij sommige polissen worden de kosten en risicopremies niet direct ingehouden op de bruto premie, maar op de beleggingen. De hele bruto premie wordt eerst omgezet in beleggingsunits, en vervolgens wordt een deel van deze beleggingen weer verkocht om kosten en risicopremies te voldoen. Zolang deze beleggingen hierbij tegen dezelfde of een hogere koers worden verkocht dan waarvoor zij eerder zijn aangekocht, is dit niet zo’n probleem. Als de participaties echter tussentijds met verlies worden verkocht, wordt als het ware ‘ingeteerd’ op het vermogen binnen de polis. In extreme situaties kan het – bij aanhoudend slechte beleggingsrendementen – voorkomen dat uiteindelijk alle beleggingen opgaan aan kosten en risicopremies en dat de polis hierdoor vóór de einddatum vervalt. Het inteereffect kan zich vooral merkbaar voordoen bij polissen die ook al last hebben van de negatieve werking van het hierboven beschreven ‘hefboomeffect’ en de inhouding van alle eerste kosten in het begin van de looptijd. Dit doet zich Loyalis echter niet of nauwelijks voor. Bovendien worden in die Loyalis polissen waarin wel sprake is van eerste kosten, deze ingehouden op de bruto premie en niet op de beleggingen zodat geen inteer op het vermogen ontstaat.

Gelet op het voorgaande zal naar verwachting bij Loyalis, anders dan bij sommige andere maatschappijen, naar verwachting geen sprake zijn van schrijnende situaties ten gevolge van de specifieke productkenmerken (niet zijnde het reguliere beleggingsrisico). Dit houdt verband met het feit dat Loyalis de ‘valkuilen’ op dit punt heeft weten te omzeilen met een betere productstructuur: geen aanvullende risicodekkingen, relatief lage risicopremies, eerste kosten niet of gelijkmatig ingehouden en géén onttrekking van eerste kosten aan de beleggingen maar aan de bruto premie. Mochten zich binnen de portefeuille van Loyalis onverhoopt toch schrijnende gevallen voordoen, dan zullen deze polishouders aanvullende compensatie ontvangen in overeenstemming met de nog met de verzekeraars af te spreken richtlijnen.


11. Is de regeling met Loyalis nu al definitief?

Ja. WPC heeft alle polishouders van Loyalis die voor 13 november 2009 (om 15:00 uur) bij haar waren aangesloten (en die de donatie hadden betaald) in de gelegenheid gesteld om via de website een stem uit te brengen over de regeling. Een ruime meerderheid van de achterban heeft voor de regeling gestemd. Dit maakt, met het gegeven dat aan alle andere voorwaarden van de regeling is voldaan, dat de regeling blijft bestaan en deze niet meer kan worden ontbonden door Loyalis of de Stichtingen. De stemmers die vóór de regeling hebben gestemd, behouden wel het recht om hier op terug te komen. Begin 2010 ontvangt u van Loyalis een overzicht waarop staat aangegeven welke compensatie u kunt verwachten. Op dat moment kunt u nog steeds besluiten om niet aan de regeling mee te doen. De stemming is in dit opzicht dus vrijblijvend geweest.


12. Wat vindt het bestuur van WPC van de regeling?

Stichting WPC is van mening dat de regeling een redelijke oplossing biedt voor de overgrote meerderheid van de polishouders van Loyalis. In heel veel gevallen is het niet lonend om zelf te procederen, omdat dit zeer lang kan duren en aanmerkelijk meer kan kosten dan dat het oplevert. De regeling biedt alle polishouders duidelijkheid en zekerheid: u weet dan wat u betaalt en dat te hoge kosten worden terugbetaald.
Nu de meerderheid van de WPC stemmers vóór de regeling is, heeft WPC de collectieve actie tegen Loyalis stopgezet. U behoudt echter wel het recht om zelfstandig door te procederen of om dit te doen via een andere belangenorganisatie.


13. Hoe werkt de stemprocedure over de regeling?

U kunt nu geen stem meer uitbrengen over de regeling met Loyalis. De stemming over deze regeling is gehouden in november 2009, via het besloten gedeelte van de website. Een ruime meerderheid (89%) van de stemgerechtigden heeft een stem uitgebracht, waarbij meer dan 98,9% van deze stemmers Voor de regeling heeft gestemd. Aan de stemming konden alleen mensen meedoen, die op dat moment bij WPC waren geregistreerd (voor 13 november 2009, om 15.00 uur), die een of meerdere polissen van Loyalis onder hun account hadden ingevoerd (voor 13 november 2009, om 15.00 uur) en die hun donatie hadden voldaan.


14. Hoe wordt gecontroleerd of Loyalis zich aan de regeling houdt?

WPC en de andere belangenorganisaties zullen toezicht blijven houden op de naleving van de regeling door Loyalis. Loyalis moet ook bewijzen dat zij de regeling goed naleeft door dit door een externe accountant via een onafhankelijk oordeel te laten vaststellen. Deze accountant dient van zijn oordeel schriftelijk verslag uit te brengen aan Stichting WPC en de andere belangenorganisaties.