Regeling met Rabobank veel gestelde vragen

Print deze pagina
Hieronder vindt u een aantal veel gestelde vragen over de regeling met Rabobank over de OpMaat Hypotheek. Hiermee wordt beoogd nadere uitleg te geven over de inhoud van deze regeling. De tekst van de overeenkomst zelf kunt u hier raadplegen. In geval van strijdigheid prevaleert de tekst van de overeenkomst. Aan de veel gestelde vragen kunnen dus geen rechten worden ontleend.

 1. Wie hebben de regeling gesloten?
 2. Welke producten vallen onder de regeling?
 3. Geldt de regeling alleen voor OpMaat klanten die bij WPC zijn aangesloten?
 4. Wat levert de regeling mij op?
 5. Worden in de regeling ook koersverliezen vergoed?
 6. Hoe werkt de rentecompensatie?
 7. Hoe hoog is de rentecompensatie?
 8. Hoe werkt de vergoeding van oversluitkosten?
 9. Gaat deze regeling ook over de hoogte van de kosten en risicopremies van de OpMaat Verzekering?
 10. Hoe werkt de regeling voor schrijnende gevallen?
 11. Is de regeling met de Rabobank nu al definitief?
 12. Wat vindt het bestuur van WPC van de regeling?
 13. Hoe werkt de stemprocedure over de regeling?
1. Wie hebben de regeling gesloten?

Stichting WPC (Woekerpolis Claim) heeft de regeling gesloten met Rabobank Nederland (volledige naam: Centrale Coöperatieve Raffeisen-Boerenleenbank B.A.), hierna verder te noemen: “Rabobank”. Rabobank treedt hierbij mede op ten behoeve van alle aangesloten lokale banken van de Rabobank Groep.


2. Welke producten vallen onder de regeling?

De regeling geldt voor alle klanten met een zogenoemde OpMaat Hypotheek van Rabobank met daaraan gekoppeld een beleggingsverzekering van Achmea/Interpolis. Het gaat hierbij om de OpMaat Hypotheken varianten B en C. De OpMaat Hypotheek kent ook een variant A. Deze heeft echter geen beleggingsverzekering maar uitsluitend een 100% spaarverzekering met een gegarandeerd eindkapitaal. Hier doen zich de problemen niet voor die wel voorkomen bij varianten B en C. Bovendien is variant A relatief weinig verkocht. Veruit de meeste klanten, dus waarschijnlijk ook u, hebben variant B of C.


3. Geldt de regeling alleen voor OpMaat klanten die bij WPC zijn aangesloten?

Nee. De regeling geldt voor alle klanten met een OpMaat Hypotheek B en C van Rabobank. Het maakt daarbij niet uit of u bent aangesloten bij WPC of niet. OpMaat klanten die al vóór 18 december 2009 bij WPC waren aangesloten hebben echter wel een extra uitkering van € 50 gekregen indien zij een donatie van € 29,95 hadden voldaan en een stem uit hebben gebracht over de regeling (ongeacht of zij voor of tegen stemden). U kreeg dan dus een hoger bedrag terug dan uw donatie als dank voor uw steun aan WPC. Meer informatie hierover vindt u bij de vraag 13 “Hoe werkt de stemprocedure over de regeling?”.


4. Wat levert de regeling mij op?

De regeling kent vijf vormen van compensatie toe:
 1. Vergoeding van misgelopen rente op het spaardeel van de beleggingsverzekering. Meer informatie hierover vindt u bij vraag 6 “Hoe werkt de rentecompensatie?” en vraag 7: “Hoe hoog is de rentecompensatie?”
 2. Verhoging van het spaardeel met de bedragen die tot dusver zijn ingehouden voor vaste kosten en risicopremies. Hierdoor wordt het spaardeel volledig hersteld. De kosten en risicopremies blijven wel verschuldigd en dienen in dat geval op andere wijze te worden voldaan naar keuze van de klant. Het kan echter voordelig zijn om deze kosten en risicopremies op andere wijze te voldoen, bijvoorbeeld uit spaargeld, omdat over het spaarsaldo op de OpMaat rekening of een vergelijkbare spaarrekening van een ander hypotheekproduct vaak een hogere rente wordt geboden dan de huidige rente (december 2009) op een spaarrekening. Bovendien is de vermogensopbouw op een dergelijke aan de hypotheek gekoppelde spaarrekening binnen fiscale grenzen meestal belastingvrij, terwijl het vermogen op een ‘gewone’ spaarrekening wordt belast. Laat u zich goed adviseren door een financieel adviseur voordat u hierover een beslissing neemt, omdat de gevolgen van een dergelijk besluit per geval kunnen verschillen.
 3. Vergoeding van oversluitkosten verband houdend met de omzetting van de OpMaat hypotheek naar een ander hypotheekproduct. Meer informatie hierover vindt u bij vraag 8: “Hoe werkt de vergoeding van de oversluitkosten?”.
 4. Aanvullende regeling voor schrijnende gevallen: klanten die door onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding hun hypotheeklasten niet meer kunnen voldoen en hierdoor in een schrijnende situatie komen kunnen een beroep doen op een onafhankelijke commissie, die aanvullende maatregelen kan nemen.
 5. Vergoeding van € 50 voor klanten die bij WPC zijn aangesloten: OpMaat klanten die al vóór 18 december 2009 bij WPC waren aangesloten en hun donatie aan WPC hadden betaald kregen ieder nog een extra uitkering van € 50 indien zij meededen aan de stemming over de regeling. Meer informatie hierover vindt u bij vraag 13: “Hoe werkt de stemprocedure over de regeling?”.

5. Worden in de regeling ook koersverliezen vergoed?

Nee. Koerswinsten en – verliezen blijven voor rekening van de klant. Bij de meeste klanten met een OpMaat Hypotheek is sprake van een gespreide beleggingsportefeuille, vaak met een substantieel spaardeel. Toch kan het in individuele gevallen voorkomen dat de gekozen beleggingsportefeuille niet past bij uw financiële mogelijkheden, risicobereidheid en doelstellingen, ook wel het ‘klantprofiel’ genoemd. In deze gevallen blijft het mogelijk te klagen over het door Rabobank gegeven beleggingsadvies. Uw eventuele claimrechten blijven in dat geval dus gewoon bestaan.


6. Hoe werkt de rentecompensatie?

In de productbrochure heeft Rabobank gesteld dat klanten geen vermogensrisico zouden lopen op hun OpMaat spaarrekening. Dit bleek echter niet helemaal juist te zijn. Ook op het spaardeel worden kosten ingehouden. Het gaat hierbij om de zogenoemde vaste kosten van f 15 (€ 6,81) per maand en de kosten van de ingebouwde overlijdensrisicoverzekering. De hoogte van de kosteninhouding op het spaardeel is mede afhankelijk van de waarde van de beleggingsfondsen in de verzekering. Als de beleggingsrendementen tegen vallen wordt een hoger bedrag aan kosten onttrokken aan de spaarrekening. Hierdoor wordt als het ware ‘ingeteerd’ op het spaarsaldo. Dit is vervelend, omdat op de spaarrekening een vaste rente wordt vergoed die gelijk is aan de betaalde hypotheekrente. Door de inhouding van kosten op het spaardeel loopt de klant dus een stuk gegarandeerde rente mis. Dit was in oktober 2007 aanleiding voor WPC om een collectieve actie te starten voor klanten met een OpMaat Hypotheek. Immers, als Rabobank de kosten niet op de spaarrekening zou hebben ingehouden, zou de klant meer rente op de spaarrekening hebben ontvangen dan nu het geval is. In augustus 2008 is WPC hierover een proefproces gestart bij de Ombudsman Financiële Dienstverlening. De Ombudsman is het met WPC eens en heeft op 4 december 2009 een Aanbeveling gepubliceerd waarin hij Rabobank oproept de misgelopen rente aan de klant terug te betalen. In de Aanbeveling viel echter de helft van de klanten buiten de boot, omdat deze alleen zag op klanten met een C-variant afgesloten vóór 1 oktober 2000. Op basis van die Aanbeveling is Rabobank met WPC in onderhandeling getreden over een collectieve compensatieregeling. WPC heeft zich er hard voor gemaakt dat alle klanten met een beleggingsvariant van de OpMaat Hypotheek rentecompensatie zouden krijgen, ongeacht de datum waarop het product is gekocht, en ongeacht of zij variant B of C hebben. Dit heeft geleid tot de regeling tussen WPC en Rabobank die al deze klanten rentecompensatie biedt.


7. Hoe hoog is de rentecompensatie?

Hoe hoog de compensatie is, verschilt per geval. U wordt hierover vóór 1 april 2010 schriftelijk door Rabobank geïnformeerd. De tussenliggende periode wordt gebruikt door WPC en Rabobank om nadere afspraken te maken over de uitvoering van de regeling en door Rabobank om de hiervoor nodige berekeningen te maken. U ontvangt van Rabobank dan een compensatievoorstel op maat. De rentecompensatie is onder meer afhankelijk van de omvang van het spaardeel binnen de verzekering, de hoogte van de overlijdensrisicopremies en de voor u geldende hypotheekrente. Dit verschilt per klant.


8. Hoe werkt de vergoeding van oversluitkosten?

Een deel van de klanten heeft zijn OpMaat Hypotheek inmiddels omgezet naar een andere hypotheekvorm. Dit kan een ander hypotheekproduct zijn binnen Rabobank, maar ook een hypotheekproduct van een andere aanbieder. De reden hiervoor kan zijn dat de klant ontevreden is over (de prestatie van) zijn OpMaat Hypotheek of dat hij denkt dat hij achteraf gezien beter af is met een ander hypotheekproduct. De introductie van nieuwe hypotheekproducten, zoals bijvoorbeeld banksparen in combinatie met een losse overlijdensrisicoverzekering, biedt vaak mogelijkheden om een hoger kapitaal te bereiken en/of meer zekerheid in te bouwen. In veel gevallen kan het dan ook zinvol zijn om door uw financiële adviseur te laten uitrekenen of een overstap naar een nieuw hypotheekproduct u financiële voordelen kan opleveren.

Aan omzetting van de hypotheek zijn vaak kosten verbonden, zoals afsluitprovisie voor de nieuwe hypotheek, kosten van taxatie van de woning en kosten van de notariële hypotheekakte. Met Rabobank is afgesproken dat alle klanten die hun OpMaat Hypotheek ná 1 januari 2005 omzetten naar een ander hypotheekproduct van Rabobank – bijvoorbeeld het nieuwe product Opbouwhypotheek – dit zonder kosten kunnen doen. Klanten die deze kosten al hebben gemaakt kunnen deze alsnog bij Rabobank declareren. Ook zal Rabobank de klant in de gelegenheid stellen om de aanvullende overlijdensrisicodekking desgewenst en zomogelijk aan te passen en deze eventueel over te sluiten naar een nieuwe, losse polis binnen of buiten Rabobank zonder daarbij kosten in rekening te brengen. Als een klant na 1 augustus 2005 overstapt naar een hypotheekproduct buiten Rabobank, worden de hieraan verbonden taxatie en aktekosten vergoed, tenzij deze overstap verband houdt met verhuizing (verkoop van de woning en koop van een nieuwe woning). Eventuele afsluitkosten betaald aan de andere aanbieder worden niet vergoed. Ook klanten die vóór 1 januari respectievelijk 1 augustus 2005 hun OpMaat Hypotheek hebben omgezet kunnen voor de vergoedingsregeling in aanmerking komen als zij aannemelijk maken dat dit verband houdt met ontevredenheid over de OpMaat Hypotheek, waarover zij schriftelijk of per e-mail hebben geklaagd.

Bij omzetting van een hypotheek wordt soms ook zgn. ‘boeterente’ in rekening gebracht. Dit doet zich voor als de rente op de datum van omzetting lager is dan de hypotheekrente die op de bestaande hypotheek wordt betaald. De klant zal hierdoor in veel gevallen een rentevoordeel behalen op de nieuwe hypotheek, terwijl de aanbieder van de bestaande hypotheek een renteverlies leidt doordat hij kortere tijd de hogere rente ontvangt dan in de hypotheek is afgesproken. Ter (gedeeltelijke) compensatie van dit verlies wordt een boeterente berekend. Omzetting van de hypotheek kan de klant, ondanks de boeterente, nog steeds (rente)voordeel opleveren, zeker als aan de omzetting geen verdere kosten zijn verbonden dan wel deze worden vergoed, zoals in deze regeling met Rabobank is afgesproken. Wint u altijd eerst financieel advies in en laat u zich goed voorlichten voordat u besluit uw hypotheek om te zetten. Boeterente doet zich voor bij alle hypotheekvormen, zeker niet alleen bij de OpMaat Hypotheek, en staat als zodanig dan ook los van de klachten over dit product. De boeterente is dan ook geen onderdeel van de regeling.


9. Gaat deze regeling ook over de hoogte van de kosten en risicopremies van de OpMaat Verzekering?

Nee. De betrokken verzekeraar, Achmea/Interpolis, is en blijft primair verantwoordelijk voor de werking van de verzekering en de hoogte van de hierbij ingehouden kosten en risicopremies. WPC voert nog collectieve actie tegen Achmea/Interpolis om de kosten en risicopremies van de verzekeringen van deze maatschappijen te maximeren en een aanvullende tegemoetkoming te doen voor de gevolgen van de hefboom en inteer effecten op deze producten en voor klanten die in een schrijnende situatie verkeren ten gevolge van de kenmerken van de verzekering. WPC heeft zich alle rechten hiertoe voorbehouden. Ook als klant behoudt u hiertoe alle rechten, ook als u besluit het compensatievoorstel van Rabobank te accepteren. Het is dan ook mogelijk dat u als OpMaat klant eventueel nog aanvullende compensatie ontvangt van Achmea/Interpolis via een nog met Achmea/Interpolis te sluiten regeling of een tegen deze te voeren procedure, als deze verzekeraars niet tot een schikking bereid mochten zijn. WPC zal zich blijven inspannen om ook bij deze verzekeraars een (aanvullende) compensatieregeling af te dwingen.


10. Hoe werkt de regeling voor schrijnende gevallen?

In de meeste gevallen wordt de hoofdsom van de OpMaat hypotheek geheel of grotendeels gedekt door de waarde van de woning waarmee u deze heeft aangekocht. Daarnaast wordt extra dekking geboden door het tegoed binnen uw OpMaat verzekering die aan de hypotheek is gekoppeld. Vaak zal het dan ook geen probleem zijn om bij verkoop van de woning de hypotheek volledig af te lossen. In uitzonderlijke gevallen kan het zich echter voordoen dat u buiten uw schuld – door onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of echtscheiding – in de problemen komt waardoor u uw hypotheeklasten niet meer kunt betalen. In de regeling heeft Rabobank zich verplicht om in dat geval overleg met u te voeren over de mogelijkheden om de hypotheekconstructie aan te passen zodat (gedwongen) verkoop van de woning wordt voorkomen. Indien dit onverhoopt niet mocht lukken en (gedwongen) verkoop naar verwachting zou resulteren in een restschuld, kunt u een beroep doen op de schrijnende gevallen regeling. Deze wordt beheerd door een commissie van 3 leden: WPC en Rabobank benoemen elk één lid, die samen de onafhankelijke voorzitter benoemen. De commissie zal op korte termijn worden benoemd en haar beleid formuleren. Klanten met een OpMaat hypotheek kunnen in ieder geval tot 1 april 2015 een beroep doen op de schrijnende gevallen regeling. Aan het einde van deze periode zullen WPC en Rabobank overleg voeren over een mogelijke verlenging van deze termijn. Hierbij zal dan mede rekening worden gehouden met de ervaring die ondertussen met de schrijnende gevallen regeling zal zijn opgedaan.


11. Is de regeling met de Rabobank nu al definitief?

Ja. WPC heeft al haar deelnemers die voor 28 december 2009 (om 10:00 uur) bij haar waren aangesloten (en die de donatie hadden betaald) in de gelegenheid gesteld om via de website een stem uit te brengen over de regeling. Een ruime meerderheid van de achterban heeft voor de regeling gestemd. Dit maakt, met het gegeven dat aan de andere voorwaarden van de regeling is voldaan, dat de regeling blijft bestaan en deze niet meer kan worden ontbonden door Rabobank of WPC. De stemmers die vóór de regeling hebben gestemd, behouden wel het recht om hier op terug te komen. Voor 01 april 2010 ontvangt u van Rabobank een overzicht waarop staat aangegeven hoeveel compensatie u kunt verwachten. Op dat moment kunt u nog steeds besluiten om niet aan de regeling mee te doen. De stemming is in dit opzicht dus vrijblijvend geweest.


12. Wat vindt het bestuur van WPC van de regeling?

Stichting WPC is van mening dat de regeling in voldoende mate tegemoet komt aan de meest gehoorde klachten over de OpMaat Hypotheek en daarvoor een redelijke oplossing biedt. De klant behoudt het recht om te klagen over verkeerd beleggingsadvies als de aan de OpMaat hypotheek gekoppelde beleggingen niet passen bij zijn ‘klantprofiel’. Ook behoudt de klant het recht om bij Achmea/Interpolis, de betrokken verzekeraar, te klagen over de hoogte van de kosten en risicopremies van de met de OpMaat Hypotheek verbonden beleggingsverzekering. Ook WPC blijft zich hard maken voor een compensatieregeling met Achmea/Interpolis, die mede betrekking zal moeten hebben op de OpMaat verzekering. WPC is hierover in onderhandeling met Achmea/Interpolis. Mochten deze onderhandelingen – of een procedure – tot een dergelijke regeling leiden, dan is het mogelijk dat u daaruit als OpMaat klant nog aanvullende compensatie van de verzekeraar zult ontvangen. Uiteraard zal een dergelijke regeling ook in dat geval door WPC aan u worden voorgelegd in een peiling, net als de huidige regeling met de Rabobank.


13. Hoe werkt de stemprocedure over de regeling?

U kunt nu geen stem meer uitbrengen over de regeling met Rabobank over de OpMaat Hypotheek. De stemming over deze regeling is gehouden in december 2009 / januari 2010, via het besloten gedeelte van de website. Een ruime meerderheid (70%) van de stemgerechtigden heeft een stem uitgebracht, waarbij meer dan 99,5% van deze stemmers Voor de regeling heeft gestemd. Aan de stemming konden alleen mensen meedoen, die op dat moment bij WPC waren geregistreerd (vóór 28 december 2009, om 10.00 uur), en die een OpMaat Hypotheek onder hun account hadden ingevoerd (vóór 28 december 2009, om 10.00 uur) én die hun donatie hadden voldaan.